Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(dále jen „Subjekt údajů”)
uděluji tímto společnosti Permanent Institut s.r.o. se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, Brno, PSČ 616 00, IČO: 041 29 873, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88360, emailový kontakt: info@permanentinstitut.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, fotografický záznam, video záznam a zvukový záznam.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zasílání obchodních nabídek a informací z oblasti permanentního make-upu a kosmetiky Správce, ukládání záznamů na web a sociální sítě.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Tři roky od udělení souhlasu.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
⦁ osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
⦁ důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
⦁ při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
⦁ Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
⦁ Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
⦁ Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.