Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

(vyplní zákazník)Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

IČ:
(a DIČ)

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:Telefon/fax:

 

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

Reklamované zboží:Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

Podrobný popis závady: *Návrh způsobu řešení reklamace:

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.

1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je nutné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

Datum: __________________ Podpis kupujícího: _______________________________________

(vyplní prodávající)Datum přijetí reklamace:

 

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření prodejce:

Datum: __________________ Podpis prodejce: _________________________________________